Page 2 of 3

Opäť vakcinácia líšok

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca informuje o aktuálne prebiehajúcej jesennej kampani leteckej vakcinácie líšok. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Oznámenie vakcinácia líšok jeseň 2017

V spravodaji nový seriál o našich lesoch

V poslednom Svrčinovskom spravodaji 2/2017 okrem základných informácií v tematickej prílohe Hájnik prinášame prvú časť seriálu o zaujímavostiach svrčinovských lesov. Prílohu Hájnik si môžete stiahnuť na našej stránke v záložke Hájnik.

 

Proti škodám zverou s poľovníkmi

V mesiaci jún sa začalo s ošetrením najviac ohrozených mladých porastov proti obhryzu kôry jeleňou zverou. Kmene vybraných cieľových stromov sa ošetrujú ekologicky nezávadným prípravkom tmavohnedej farby. Prípravok zakúpilo spoločenstvo, dodávku prác zabezpečujú poľovníci z Poľovníckej spoločnosti Kolibiská v rámci zápočtu škôd spôsobených zverou na lesných kultúrach v minulých rokoch.

IMG_3070

Ako sa dopátrať lesov po predkoch

Pod týmto titulom uverejnil denník Hospodárske noviny jeden zo zaujímavých článkov týkajúcich sa problematiky vlastníctva a spoločného obhospodarovania lesov. Tematická séria o lesoch obsahuje viac príspevkov a vyšla v dvoch číslach HN: 3.5. a 4.5. 2017.

Ako sa dopátrať lesov po predkoch

 

Zhromaždenie okrem hospodárenia aj o ďalších témach

Zhromaždenia LPS Svrčinovec konaného 1. apríla 2017 sa zúčastnilo 131 členov zastupujúcich osobne alebo formou splnomocnení 63,2 % podielov oprávnených hlasovať. Okrem tradičných bodov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva sa Zhromaždenie zaoberalo aj ďalšími aktuálnymi témami, akými sú dokončenie procesu oddelenia poľnohospodárskej a lesnej pôdy, výrub drevín pod nový úsek diaľnice, alebo dôsledky rekonštrukcie bohumínskej železnice na vlastníkov lesa. Viac informácií nájdete v priloženej zápisnici.

Zápisnica

Uskutoční sa letecká vakcinácia líšok

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca informuje o pripravovanom leteckom rozmiestnení ampuliek s vakcínou proti besnote v našom regióne koncom apríla. Podrobnosti čo robiť pri nájdení ampulky a najmä v prípade kontaktu s účinnou látkou nájdete v priloženom dokumente.

Orálna vakcinácia líšok – infrormácia

Zhromaždenie tento rok 1. apríla

Dňa 1. apríla 2017 o 15:00 sa v sále kultúrneho domu Svrčinovec uskutoční výročné Zhromaždenie LPS Svrčinovec s týmto programom:

 1. Voľba komisií
 2. Správa o činnosti LPS za rok 2016
 3. Správa o hospodárení a účtovná uzávierka roka 2016
 4. Správa dozornej rady za rok 2016
 5. Informácia o vykonaných lesníckych činnostiach v roku 2016
 6. Schválenie východísk hospodárenia pre rok 2017
 7. Diskusia
 8. Schválenie uznesení a záver

Plné znenie pozvánky s priloženým splnomocnením na zastupovanie si môžete stiahnuť tu: Pozvánka

Súd zamietol žalobu proti LPS

Okresný súd v Čadci 16. januára 2017 uznesením rozhodol vo veci žaloby Antona Kubicu, Jána Cypricha a Petra Širanca proti LPS Svrčinovec. Súd odmietol podanie žalobcov požadujúce zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu, zamietol zmenu žaloby na určenie neplatnosti uznesenia o založení pozemkového spoločenstva, a uložil žalobcom povinnosť uhradiť žalovanému trovy konania po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.

Náročná sezóna končí

Výbor LPS bilancoval stav prác v lese, ktoré by mali byť ukončené do konca novembra. Spracovať ostáva posledných približne 80 kubíkov kalamity, a dočistiť plochy po ťažbe. Celková výška ťažby napriek silnej kalamite neprekročí bilancovaný ročný etát. Pestovné práce aj naplánované opravy ciest sú úspešne zvládnuté. Pred ukončením je proces oddeľovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy. Pokračuje súdne konanie v ktorom sa bohužiaľ nepodarilo dosiahnuť zmier. Viac informácií k týmto témam nájdete v prílohe Hájnik v najbližšom Svrčinovskom spraodaji, alebo na našej stránke tu:

 

Súd vyzval zúčastnené strany na dohodu

Dňa 12.7.2016 sa na Okresnom súde v Čadci konalo pojednávanie vo veci žaloby Antona Kubicu a spol., v ktorej traja žalobcovia žiadajú zrušenie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec a jeho likvidáciu z dôvodu porušenia zákona pri založení spoločenstva. Podľa názoru sudkyne LPS Svrčinovec je právnickou osobou hospodáriacou s rozsiahlym spoločným majetkom, a dôvody uvedené v žalobe nie sú dostatočné na jeho zrušenie. Na druhej strane sa súd prikláňa k názoru že pri zakladaní spoločenstva malo byť hlasované podľa jednotlivých parciel. Na žiadosť právneho zástupcu žalobcu a so súhlasom LPS bolo pojednávanie prerušené na 3 mesiace. Obe strany sa dohodli že toto obdobie využijú na hľadanie dohody o zmieri.

Prebiehajúci súdny proces žiadnym spôsobom neovplyvňuje normálny chod spoločenstva a služby poskytované vlastníkom lesa.

Podkôrniková kalamita s novou silou

Kalamita ktorá sa začala v roku 2015 pokračuje. Teplý koniec zimy spôsobil, že rojenie lykožrúta smrekového sa začalo už v polovici apríla. Napriek neustálemu vyhľadávaniu a odstraňovaniu napadnutých stromov je nálet lykožrúta taký silný, že v mesiaci jún dosiahneme spracovanie kalamity na úrovni približne 3 000 m3 drevnej hmoty, čo je viac ako polovica prípustnej ročnej ťažby. Vydaných bolo doteraz 70 súhlasov na ťažbu vo všetkých častiach obce. Svrčinovec v tomto smere nie je výnimkou. Viac k tejto téme a k prijatým opatreniam v Hájniku 2/2016.

Zhromaždenie bilancovalo rok 2015 ako úspešný

Dňa 2.4.2016 sa uskutočnilo riadne Zhromaždenie LPS Svrčinovec. Zúčastnilo sa ho 125 osôb oprávnených hlasovať, zastupujúcich osobne alebo formou splnomocnení 58% z celkového počtu oprávnených hlasov (podielov). Na základe schváleného programu Zhromaždenie vzalo na vedomie Správu o činnosti LPS v roku 2016, schválilo Správu o hospodárení a účtovnú uzávierku roka 2015, vzalo na vedomie Správu dozornej rady a Informáciu o vykonaných lesníckych činnostiach, schválilo Východiská hospodárenia pre rok 2016 a doplňujúcou voľbou nahradilo uvoľnené miesto vy výbore LPS. Rok 2015 bol zhodnotený ako úspešný. Pri dodržaní prípustnej výšky ťažby sa dosiahlo doteraz najvyššie priemerné speňaženie dreva, čo sa premietlo do výšky vyplácaných výnosov. Boli vyrovnané takmer všetky staré záväzky voči známym aj neznámym vlastníkom pri udržaní rovnakého objemu finančných prostriedkov na účtoch LPS na začiatku a konci hodnoteného obdobia.

Zápisnica

Spoločné vyhlásenie k užívaniu pozemkov vo Svrčinovci

Dňa 2.3.2016 zasadla komisia pre pôdohospodárstvo a extravilán, aby prerokovala niektoré nejasnosti v nájomných zmluvách RD Čierne-Svrčinovec, na ktoré sa informovali vlastníci pôdy. V dodatkoch k nájomným zmluvám sa v predmete nájmu nachádzajú aj parcely, ktoré obhospodaruje LPS Svrčinovec ako lesné pozemky. Komisia prerokovala daný problém za prítomnosti predsedu RD Čierne-Svrčinovec Karola Pecku a predsedu LPS Svrčinovec Ing. Ladislava Kullu. V záujme vysvetlenia situácie a informovania vlastníkov bolo prijaté spoločné verejné prehlásenie, ktoré si v plnom znení môžete stiahnuť na nasledovnom linku:

Vyhlásenie

Zhromaždenie bude po Veľkej noci

Dňa 2. apríla 2016 o 15:00 sa v sále kultúrneho domu Svrčinovec uskutoční výročné Zhromaždenie LPS Svrčinovec s týmto programom:

 1. Voľba komisií
 2. Správa o činnosti LPS za rok 2015
 3. Správa o hospodárení a účtovná uzávierka roka 2015
 4. Správa dozornej rady
 5. Informácia o vykonaných lesníckych činnostiach
 6. Schválenie východísk hospodárenia pre rok 2015
 7. Doplňujúca voľba člena výboru LPS
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesení a záver

Plné znenie pozvánky s priloženým splnomocnením na zastupovanie si môžete stiahnuť tu:

Pozvánka

 

Vianočný pozdrav 2016

Účinnejšie proti škodám zverou

LPS Svrčinovec v spolupráci so svrčinovskými poľovníkmi začalo s ochranou kmeňov v štádiu žrďoviny proti obhryzu kôry jeleňou zverou. Tento typ škôd v posledných rokoch narastá. Vedie k infekcii a hnilobám kmeňa, čím významne znehodnocuje výslednú produkciu lesa . V mladom poraste v Matiaškovom potoku sa v rámci brigády zorganizovanej PS Kolibiská 21.11.2015 začalo s prírode blízkym spôsobom – obaľovaním kmeňov haluzinou. Vľavo poškodený, vpravo preventívne ochránený zdravý strom.

Poskodeny strom    Osetreny strom

Zmena územného plánu obce a lesy

Obec Svrčinovec zverejnila 19.10.2015 oznámenie o obstaraní nového územného plánu obce. LPS Svrčinovec ako zástupca vlastníkov lesných pozemkov a obhospodarovateľ lesa v k.ú. Svrčinovec pripravilo písomné stanovisko, v ktorom upozorňuje na riziko premietnutia zámeru výstavby nového elektrovodu v lokalite Furmanec so záberom 16,3 ha lesných pozemkov, a navrhuje opatrenia na udržanie výmery a hodnoty lesov na Svrčinovci v budúcnosti. Stanovisko uverejňujeme v plnom znení.

Stanovisko LPS k UPN Svrčinovec

O poľovníctve rozhodne súd

Ako sme informovali v poslednom spravodaji (pozri Hájnik 3/2015) na Okresnom súde v Čadci je vedená žaloba žalobcov Ing. Jozef Král, Čierne č. 257, a spol. proti LPS Svrčinovec a dvom ďalším osobám (č. spisu 10C/97/2015).  Žalobcovia žiadajú určenie neplatnosti uznesení zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov poľovného revíru Čierne – Svrčinovec, na ktorom LPS Svrčinovec zastupovalo práva vlastníkov poľovných pozemkov v k.ú Svrčinovec. Pojednávanie v tejto veci bolo vytýčené vyššie uvedeným súdom na deň 30.11.2015 o 8:30, miestnosť č.54, I. poschodie. O výsledkoch Vás budeme informovať.

Druhé kolo vydávania povolení na palivo

K termínu 31. júl bolo ukončené druhé kolo vydávania povolení na palivové drevo tým, ktorí o to požiadali do uzávierky 15. júla. Palivové ťažby sú vyznačené v lese obvyklým spôsobom, a povolenia sa nachádzajú u zárubkárov, alebo v kancelárii spoločenstva (pokiaľ si ich zárubkári ešte nevyzdvihli). Žiadame tých, ktorí budú individuálne ťažby vykonávať, aby mali povolenia pri ťažbe a preprave vyťaženého dreva vždy so sebou kvôli kontrole. Posledná uzávierka prijímania žiadostí na palivo v tomto roku bude 15. septembra.

Vlna horúčav naštartovala kalamitu

Po vlne suchého a horúceho počasia ktoré prispieva k množeniu podkôrneho hmyzu sme v mesiaci júl zaznamenali zvýšenú intenzitu vzniku nových ohnísk podkôrnikovej kalamity roztrúsenej po celom území Svrčinovca. Ohniská sú z dôvodu včasnej asanácie škodcu v čo najkratšom čase likvidované. Z hľadiska účinnosti ochrany je dôležité spracovať ešte zelené napadnuté stromy, tzv. aktívne chrobačiare. Zo suchých stromov s opadnutou kôrou už chrobáky vyleteli a napadli okolitý porast. Zoznam vydaných povolení na  kalamitnú ťažbu nájdete v záložke “Povolenia” na tejto stránke. Vznik nových ohnísk priebežne sledujeme, každá informácia o nových suchároch je však vítaná na našich oficiálnych telefónnych číslach alebo priamo v kancelárii spoločenstva.

Prvé kolo vydávania povolení na palivo

Podľa plánu prebieha v týchto dňoch vyznačovanie palivového dreva pre členov LPS, ktorí o to požiadali do termínu 15. mája 2015. Prijatých bolo celkom 112 žiadostí. Vyznačovanie zabezpečuje OLH Ing. Ivan Feik v spolupráci so zárubkármi, u ktorých si žiadatelia vyzdvihnú vydané povolenia. Na dočasne neobsadených zárubkoch funkciu zárubkára zastupuje výkonný podpredseda I. Fonš. Vyznačovanie a vydávanie povolení bude ukončené do 3.6.2015. Ďalšia uzávierka žiadostí na palivo bude 15. júla, a posledná v tomto roku 15.septembra.

K vyplácaniu výnosov

K tomuto termínu je vyplatených približne 25% výnosov známych vlastníkov za hospodársky rok 2014. Pripomíname členom LPS že na vyplácanie sú pripravené aj všetky doteraz nevyplatené výnosy za uplynulé roky hospodárenia bývalého združenia (ZVLaPP). Po 30.6.2015 budú výnosy ktoré si vlastníci neprídu osobne vyzdvihnúť postupne zasielané poštou tak, aby v roku 2015 boli všetky záväzky voči členom LPS vyrovnané. Upozorňujeme že pri zasielaní poštou je vyplatený výnos znížený o poštovné.

Zhromaždenie potvrdilo nastúpenú cestu

Dňa 21.3.2015 sa uskutočnilo prvé riadne zhromaždenie LPS Svrčinovec od jeho založenia 1.3.2014. Priamo alebo v zastúpení bolo prítomných 60,3% vlastníckych podielov oprávnených hlasovať. Zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti LPS, o vykonaných lesníckych opatreniach, schválilo správu o hospodárení a účtovnú uzávierku roka 2014, rozhodlo o východiskách hospodárenia na rok 2015 a splnomocnilo výbor konať vo veciach poľovníctva. Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

Zápisnica zo zhromaždenia

Správa o činnosti

Začal sa boj o poľovačku

Napriek tomu že nájomné zmluvy na výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri Čierne – Svrčinovec končia až v roku 2016, začala sa súťaž o výkon práva poľovníctva už teraz. Uskutočnili sa dve zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, na ktorých sa rozhoduje o spôsobe poľovania v revíri na ďalších 10 rokov. Jedno na Čiernom 24.2.2015, a druhé v Lietavskej Lúčke 25.2.2015. Na základe verejných výziev o konaní týchto zhromaždení výbor LPS na obidve vyslal splnomocneného zástupcu s mandátom presadzovať 1) aby poľovali vlastníci poľovných pozemkov, a 2) aby tým vlastníkom pozemkov ktorí nepoľujú bola poskytnutá primeraná finančná náhrada. Ďalší postup LPS v tejto veci bude prerokovaný na zhromaždení 21.3.2015.

21. marca 2015 sa koná zhromaždenie LPS Svrčinovec

V zmysle článku V. ods. 1 Zmluvy o spoločenstve, a v súlade s §14 ods. 1. Zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, zvoláva výbor LPS Svrčinovec na 21. marca 2015  o 15:00 zhromaždenie vlastníkov lesných pozemkov v k.ú. Svrčinovec. Pozvánku s programom a formulárom splnomocnenia na zastupovanie nájdete nižšie.

Pozvánka 

Úprava úradných hodín kancelárie LPS

Vzhľadom na veľmi nízky počet návštev kancelárie LPS v stredu popoludní upravujeme úradné hodiny pre občanov tak, že sa skrátia v stredu popoludní a predĺžia v piatok večer. Rozšíri sa tiež piatková agenda aj na finančné operácie. Úradné hodiny sú teda nasledovné:
Streda 10:00 – 15:00 (úplná agenda)
Piatok 17:00 – 19:00 (úplná agenda, konzultácie s výborom)

O čom teda bolo rozkrádanie lesov na volebnom bilboarde?

Ing. Jozef Čanecký vysvetľuje svoj predvolebný slogan týkajúci sa údajného rozkrádania lesov vo Svrčinovci. Jeho stanovisko uverejňujeme v plnom znení spolu s výzvou výboru spoločenstva na vysvetlenie (pozri odkazy nižšie). Vítame jeho záujem chrániť svrčinovské lesy a dbať o ich zodpovednú samosprávu v záujme občanov – vlastníkov lesa. Vyjadrujeme presvedčenie, že ako poslanec obecného zastupiteľstva k tomu v budúcnosti prispeje aj konkrétnymi činmi založenými na overených informáciách. V záujme budúcej spolupráce na tomto cieli považujeme kauzu za uzavretú, a nebudeme v tejto veci podnikať ďalšie kroky na ochranu dobrého mena osôb a spoločenstva ako takého.

Výzva LPS na vysvetlenie                               Odpoveď Ing. J. Čaneckého

Hájnik 4/2014 len v elektronickej verzii

Vzhľadom na to že nevyšlo koncoročné číslo Svrčinovského spravodaja, informácie pravidelne uverejňované v jeho prílohe pod hlavičkou Svrčinovský hájnik sme tentokrát pripravili v elektronickej podobe. Dokument si môžete stiahnuť v záložke “Hájnik/Hájnik 4/2014″. V tomto čísle nájdete napríklad informácie LPS Svrčinovec k  vyplácaniu výnosov za rok 2014, a oznam pre vlastníkov lesa od Poľovníckej spoločnosti Kolibiská.

 

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

Príjemné prežitie vianočných sviatkov spojené aj s prechádzkou po svrčinovských vrchoch všetkým vlastníkom lesa a priateľom prírody želá výbor LPS Svrčinovec.

Predvolebná kampaň sa dotkla aj lesov

Na spoločnom zasadnutí výboru a dozornej rady LPS Svrčinovec konanom v piatok 14.11.2014 bola predmetom rokovania aj výzva Ing. Jozefa Čaneckého uverejnená na jeho predvolebných bilboardoch v znení „zabráňme rozkrádaniu našich lesov“.
Výbor LPS Svrčinovec dospel k záveru že ide o závažné verejné vyhlásenie, ktoré vyvoláva dojem že dochádza k rozkrádaniu lesov vo Svrčinovci, čo poškodzuje dobré meno LPS Svrčinovec a zástupcov zvolených do jeho orgánov. Verejne preto žiada autora o vysvetlenie, čo konkrétne mal svojou výzvou na mysli a komu ju adresoval.
Dozorná rada LPS Svrčinovec ako kontrolný orgán zodpovedný za preverovanie všetkých podnetov vznesených na činnosť spoločenstvá ubezpečuje jeho členov, že k žiadnemu rozkrádaniu v LPS Svrčinovec nedochádza. Dozorná rada prijala dostatočné opatrenia a kontrolný mechanizmus na ochranu spoločného majetku LPS Svrčinovec (kamerový systém monitorovania lesa a skládok dreva, oznamovanie odvozu dreva zo skládok členom dozornej rady, kontroly prevádzané lesnou strážou, zverejňovanie povolení na ťažbu na webovej stránke spoločenstva atď.). Navyše, povinnosťou každého občana je oznámiť páchanie trestnej činnosti o ktorej má vedomosť orgánom činným v trestnom konaní.

« Older posts Newer posts »