Zhromaždenia LPS Svrčinovec konaného 1. apríla 2017 sa zúčastnilo 131 členov zastupujúcich osobne alebo formou splnomocnení 63,2 % podielov oprávnených hlasovať. Okrem tradičných bodov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva sa Zhromaždenie zaoberalo aj ďalšími aktuálnymi témami, akými sú dokončenie procesu oddelenia poľnohospodárskej a lesnej pôdy, výrub drevín pod nový úsek diaľnice, alebo dôsledky rekonštrukcie bohumínskej železnice na vlastníkov lesa. Viac informácií nájdete v priloženej zápisnici.

Zápisnica