Nový systém samovýroby

Výbor spoločenstva Opatrením 29/2019 schválil nový systém samovýroby dreva vlastníkmi. Okrem klasickej individuálnej ťažby palivového dreva sa upravuje aj možnosť odberu dreva zo skládky, o ktorú je stále väčší záujem. Zavádza sa tiež bezodplatný zber zvyškov po ťažbe, ktorým sa môžu zásobiť najmä tí, ktorí za drevo nechcú platiť, a sú ochotní pracovať. Pokyny ako postupovať sú na zadnej strane každého povolenia. Samotný systém samovýroby si môžete stiahnuť na priloženom linku nižšie.

Systém samovýroba

V prospech spoločenstva ďalší rozsudok

LPS Svrčinovec uspelo v právnej veci č. k. 4C/211/2015 so žalobcami Antonom Kubicom, Svrčinovec č.107, Jánom Cyprichom, Svrčinovec č. 237 a Petrom Širancom, Potok č. 8, Svrčinovec, v ktorej žalobcovia spoločne požadovali zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu. Žaloba bola v druhostupňovom konaní pred Krajským súdom v Žiline dňa 16.5.2019 v plnom rozsahu zamietnutá. Naše spoločenstvo pred súdom zastupovala členka výboru JUDr. Katarína Belešová, MPH, ktorej týmto gratulujeme a vyslovujeme verejné poďakovanie.

Poľovníci vystavujú

Poľovnícka spoločnosť Kolibiská, ktorá zabezpečuje výkon práva poľovníctva pre vlastníkov poľovných pozemkov v k.ú. Svrčinovec, sa podieľa na organizovaní medzinárodnej poľovníckej výstavy v Čiernom.

Všetci ste srdečne pozvaní!

plagat 2 na stranku LPS

Zhromaždenie 6. apríla už po novom

Dňa 6. apríla 2019 sa konalo pravidelné Zhromaždenie LPS Svrčinovec, tento rok už podľa nových pravidiel vyplývajúcich z novely zákona 97/2013 o pozemkových spoločenstvách. Zúčastnilo sa ho 102 členov spoločenstva, ktorí osobne alebo formou splnomocnení zastupovali 62,7% z celkového počtu podielov oprávnených hlasovať. Medzi najdôležitejšie rozhodnutia zhromaždenia patrí zníženie počtu členov výboru zo 7 na 5, schválenie zmeny zmluvy o spoločenstve v zmysle požiadaviek  novely zákona, a zvýšenie rezervy na pestovnú činnosť z 30 na 35% dosiahnutého hrubého výnosu. Viac podrobností nájdete v priložených dokumentoch nižšie.

Zapisnica 2019

Zmluva LPS 2019

Kvôli sviatkom úradné hodiny ináč

Kvôli štátnym sviatkom LPS Svrčinovec presúva úradné hodiny zo stredy 1. mája a stredy 8. mája na piatok 3. mája a piatok 10. mája 2019 od 10:00 do 15:00.

Uprava uradnych hodin LPS

Ponúkame smrekovú guľatinu

Ponúkame počas mesiacov apríl – máj 2019 záujemcom o nákup smrekovej guľatiny sortiment smrek čerstvý, celé dĺžky, v celkovom objeme ca 1 000 m3. Vaše ponuky volajte na číslo +421 911 236440 (Ing. Andrej Hlaváč).

Doplnená zmluva o spoločenstve

Dňa 1. júla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorá pomerne zásadne upravila viaceré ustanovenia týkajúce sa aj fungovania nášho spoločenstva. Na základe dikcie novely zákona bolo nevyhnutné upraviť aj zmluvu o spoločenstve. Návrh upravenej a doplnenej zmluvy, pripravený na schválenie pre zhromaždenie konané 06.04.2019 uverejňujeme nižšie. Obsahuje najmä zmeny v prospech známych vlastníkov, preto predpokladáme že by so schvaľovaním nemal byť problém.

Zmluva LPS 2019 – web

Doplňujúce voľby do výboru

V roku 2019 sa dvaja členovia výboru spoločenstva rozhodli zo zdravotných dôvodov ukončiť svoju činnosť vo výbore k termínu konania zhromaždenia. Na zhromaždení 06.04.2019, je preto potrebné uskutočniť doplňujúcu voľbu dvoch nových členov výboru, a prípadne aj náhradníka ak by sa takáto situácia v budúcnosti opakovala. Druhou možnosťou je v rámci schvaľovania doplnenia zmluvy, ktoré je v kompetencii zhromaždenia, znížiť počet členov výboru zo siedmych členov na päť, a vtedy by doplňujúcu voľbu nebolo potrebné uskutočniť. O tejto veci rozhodne zhromaždenie. Keďže momentálne platný počet členov výboru je sedem, s doplňujúcou voľbou predbežne počítame, a v prílohe uverejňujeme prihlášku za kandidáta do výboru spoločenstva. Prihlášku bude možné vyplniť a odovzdať aj na mieste a v čase konania zhromaždenia predsedovi volebnej komisie.

Prihláška kandidáta

 

Čo je mimoriadne zhromaždenie

Tohtoročná pozvánka na zhromaždenie spoločenstva obsahuje súčasne aj pozvánku na mimoriadne zhromaždenie, ktoré sa bude konať v ten istý deň, pokiaľ nebude prítomný potrebný počet hlasov na prijímanie uznesení podľa schváleného programu. Novela zákona zaviedla možnosť, že na mimoriadnom zhromaždení nemusí byť pri hlasovaní o niektorých veciach dodržané hlasovanie nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov, ale postačuje nadpolovičná väčšina prítomných hlasov. Toto opatrenie má za účel odblokovať prijímanie niektorých rozhodnutí pri nezáujme  členov spoločenstva, a šetriť čas a finančné prostriedky vynakladané na organizáciu opakovaných zhromaždení. O ktorých veciach mimoriadne zhromaždenie môže a o ktorých nemôže rozhodovať nájdete v návrhu doplnenej zmluvy o spoločenstve, uverejnenom na tejto stránke vyššie.

 

Pozvánka na zhromaždenie

Dňa 6. apríla 2019 sa v sále kultúrneho domu uskutoční pravidelné výročné zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec. Predmetom rokovania bude okrem tradičných bodov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva v predchádzajúcom roku prejednanie a schválenie doplnenia Zmluvy o spoločenstve v zmysle novely zákona o pozemkových spoločenstvách, a doplňujúca voľba za odstupujúcich členov výboru.

Pozvánka na zhromaždenie bola rozoslaná všetkým členom spoločenstva písomne, a môžete si ju stiahnuť tu: Pozvánka VZ 2019

 

V ČR lesníci burcujú proti kalamite

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity, způsobené primárně následky extrémního sucha a nadprůměrných teplot. „Jde o nejvýznamnější spojení subjektů lesnicko -dřevařského sektoru od první republiky. I to jasně dokládá závažnost situace a míru obav z možných dopadů,“ řekl Jan Příhoda, předseda spolku CZECH FOREST think tank, který vznik Lesnické výzvy iniciovala.

Viac o tejto téme nájdete v priloženom dokumente zverejnenom Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů ČR.

Lesnická výzva burcuje veřejnost i politiky

Rok 2018 bol ťažký, aký bude ten ďalší?

Podkôrniková kalamita bola v tomto roku obzvlášť silná. Pridala sa aj vetrová. Dobrou správou je že jej naše lesy nepodľahli. A to najmä vďaka práci ľudí z výboru, dozornej rady, zárubkárov, lesnej stráže, a najmä tých ktorí les osobne čistili, vysádzali, a ochraňovali. Ďakujeme.

A čo prinesie rok budúci? Kalamita bude pokračovať, a musíme byť na ňu pripravení. Do platnosti vstúpi novela zákona o pozemkových spoločenstvách ktorá prináša viacero zmien aj pre naše spoločenstvo. Nabiehame na nový lesný hospodársky plán na roky 2019 – 2028. A konečne by malo padnúť rozhodnutie v súdnom spore medzi LPS a skupinou nespokojných vlastníkov, ktorého predlžovanie nikoho neteší. Takže bude to zaujímavé, a verme že to dopadne dobre, hlavne pre les. Viac nájdete v prílohe svrčinovského spravodaja 4/2018 tu.

 

PF 2019

 

 

Predstavujeme členov novej lesnej stráže

V poslednom čísle Svrčinovského spravodaja 3/2018 predstavujeme nových členov lesnej stráže. Lesná stráž má právomoci verejného činiteľa. Cieľom jej zriadenia nie je šikanovať našich ľudí, ale chrániť ich majetok. Ak zistíte akékoľvek ohrozenie lesa, t.j. máte podozrenie na výkon nelegálnej ťažby, alebo ste zaregistrovali ohrozenie alebo poškodenie lesa požiarom alebo iným živlom, volajte bezodkladne členovi lesnej stráže. Telefónne čísla sú zverejnené na našej stránke v záložke Kontakty. Celú prílohu spravodaja si môžete stiahnuť tu.

Kalamita graduje, ceny dreva padajú

Podkôrniková kalamita ktorá nevídanou silou zasiahla celú strednú Európu pokračuje ďalej. Dôsledkom je prebytok kalamitného smrekového dreva na trhu, a vážne problémy s jeho odbytom. V susednom Česku sa kritická situácia síce s oneskorením ale predsa začala riešiť na najvyššej politickej úrovni (viac čítaj tu).

O dopadoch na svrčinovské lesy a hospodárenie nášho spoločenstva informujeme v poslednom čísle Hájnika tu.

 

Aktuality v novom čísle Hájnika

V týchto dňoch vyšlo nové číslo Svrčinovského spravodaja, ktorého pravidelnou prílohou je náš Svrčinovský hájnik. V tomto čísle dávame do pozornosti sumár výsledkov hospodárenia LPS Svrčinovec za rok 2017, informáciu o rozsudku Okresného súdu Čadca, a ďalšie aktuality. Hájnik 1/2018 si môžete stiahnuť z nášho archívu tu.

Súd tentokrát v neprospech spoločenstva

Konanie ktoré sa začalo v roku 2015, a v ktorom traja žalobcovia spoločne žiadajú zrušenie LPS a jeho likvidáciu s odvolaním sa na porušenie zákona pri zakladaní spoločenstva, pokračovalo ďalším pojednávaním 22. februára 2018 na Okresnom súde v Čadci. Na tomto pojednávaní súd rozhodol v neprospech spoločenstva. LPS Svrčinovec naďalej stojí za svojim právnym názorom, že žaloba je neopodstanená, a prostredníctvom svojho právneho zástupcu podalo odvolanie proti tomuto rozsudku. Do ukončenia celého konania spoločenstvo pokračuje v normálnom režime ako doteraz. O ďalšom vývoji Vás budeme včas informovať.

Zhromaždenie volilo orgány na ďalšie obdobie

Na zhromaždení LPS Svrčinovec konanom 10. februára 2018 bolo prítomných 65% podielov oprávnených hlasovať. Zhromaždenie schválilo účtovnú uzávierku roka 2017, a východiská hospodárenia na rok2018. Schválilo nové rozhraničenie lesnej a poľnohospodárskej pôdy, a s ním súvisiacu úpravu zoznamu parciel patriacich do spoločenstva. Nakoniec zvolilo orgány spoločenstva na ďalšie štvorročné obdobie. Podrobnosti o priebehu zhromaždenia nájdete v priloženej zápisnici. Prílohy zápisnice sú pre členov spoločenstva prístupné k nahliadnutiu v kancelárii LPS.

Zápisnica

 

Zhromaždenie tento krát už 10. februára

Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu sály kultúrneho domu sa pravidelné výročné zhromaždenie spoločenstva neuskutoční v tradičnom termíne na prelome marca a apríla, ale skôr, už začiatkom februára. Pôjde o zhromaždenie na ktorom sa budú voliť orgány LPS – výbor a dozorná rada. Neorganizujeme žiadnu kampaň, kandidáti sa predstavia priamo na zhromaždení. Pozvánku s programom a splnomocnením si môžete stiahnuť tu:

Pozvánka Zhromaždenie 2018

LPS PF 2018

Médiá o katastrofálnej situácii u susedov

Odborný časopis Lesnícka práce v čísle 10/2017 venuje rozsiahly priestor téme nevídanej podkôrnikovej kalamity na severnej Morave. Najzaujímavejšie články na danú tému si môžete stiahnuť na tomto linku:

Kalamita CZ 2017

Pozor na medvede!

Čoraz častejšie zaznamenávame výskyt veľkých šeliem vlka, rysa a najmä medveďa. Pred dvomi týždňami poľovník v Markovom potoku neďaleko od turistického chodníka vedúceho cez Kolibiská na Pulgruň pozoroval dva medvede. V sobotu 7. októbra podpredseda LPS Ignác Fonš na Závrši stretol medvedicu s medvieďaťom. Návštevníkom lesa preto odporúčame pri prechádzkach lesom zvýšiť opatrnosť, vyhýbať sa lokalitám s hustým podrastom, a zvážiť návštevy lesa včas ráno a neskoro večer.

Tohtoročná kalamita na úrovni vlaňajšej

V letnom období vrcholila podkôrniková kalamita. Aj keď sa priebežne spracúvala a nebola taká viditeľná, padlo jej za obeť od začiatku roka približne 6 000 kubíkov dreva, čo je množstvo porovnateľné s vlaňajším rokom k tomuto termínu. Situácia v regióne Kysúc aj Moravsko-sliezskeho kraja je veľmi zlá, a prebytok suchárového dreva na trhu spôsobil pád cien kalamitného dreva o viac ako 15%. Ďalším dôsledkom je nedostatok ťažbových partií, pre udržanie ktorých musel výbor prijať osobitné opatrenia. Sezóna rojenia hmyzu však končí, a ňou dúfajme aj problémy ktoré spôsobila.

Opäť vakcinácia líšok

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca informuje o aktuálne prebiehajúcej jesennej kampani leteckej vakcinácie líšok. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

Oznámenie vakcinácia líšok jeseň 2017

V spravodaji nový seriál o našich lesoch

V poslednom Svrčinovskom spravodaji 2/2017 okrem základných informácií v tematickej prílohe Hájnik prinášame prvú časť seriálu o zaujímavostiach svrčinovských lesov. Prílohu Hájnik si môžete stiahnuť na našej stránke v záložke Hájnik.

 

Proti škodám zverou s poľovníkmi

V mesiaci jún sa začalo s ošetrením najviac ohrozených mladých porastov proti obhryzu kôry jeleňou zverou. Kmene vybraných cieľových stromov sa ošetrujú ekologicky nezávadným prípravkom tmavohnedej farby. Prípravok zakúpilo spoločenstvo, dodávku prác zabezpečujú poľovníci z Poľovníckej spoločnosti Kolibiská v rámci zápočtu škôd spôsobených zverou na lesných kultúrach v minulých rokoch.

IMG_3070

Ako sa dopátrať lesov po predkoch

Pod týmto titulom uverejnil denník Hospodárske noviny jeden zo zaujímavých článkov týkajúcich sa problematiky vlastníctva a spoločného obhospodarovania lesov. Tematická séria o lesoch obsahuje viac príspevkov a vyšla v dvoch číslach HN: 3.5. a 4.5. 2017.

Ako sa dopátrať lesov po predkoch

 

Zhromaždenie okrem hospodárenia aj o ďalších témach

Zhromaždenia LPS Svrčinovec konaného 1. apríla 2017 sa zúčastnilo 131 členov zastupujúcich osobne alebo formou splnomocnení 63,2 % podielov oprávnených hlasovať. Okrem tradičných bodov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva sa Zhromaždenie zaoberalo aj ďalšími aktuálnymi témami, akými sú dokončenie procesu oddelenia poľnohospodárskej a lesnej pôdy, výrub drevín pod nový úsek diaľnice, alebo dôsledky rekonštrukcie bohumínskej železnice na vlastníkov lesa. Viac informácií nájdete v priloženej zápisnici.

Zápisnica

Uskutoční sa letecká vakcinácia líšok

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca informuje o pripravovanom leteckom rozmiestnení ampuliek s vakcínou proti besnote v našom regióne koncom apríla. Podrobnosti čo robiť pri nájdení ampulky a najmä v prípade kontaktu s účinnou látkou nájdete v priloženom dokumente.

Orálna vakcinácia líšok – infrormácia

Zhromaždenie tento rok 1. apríla

Dňa 1. apríla 2017 o 15:00 sa v sále kultúrneho domu Svrčinovec uskutoční výročné Zhromaždenie LPS Svrčinovec s týmto programom:

  1. Voľba komisií
  2. Správa o činnosti LPS za rok 2016
  3. Správa o hospodárení a účtovná uzávierka roka 2016
  4. Správa dozornej rady za rok 2016
  5. Informácia o vykonaných lesníckych činnostiach v roku 2016
  6. Schválenie východísk hospodárenia pre rok 2017
  7. Diskusia
  8. Schválenie uznesení a záver

Plné znenie pozvánky s priloženým splnomocnením na zastupovanie si môžete stiahnuť tu: Pozvánka

Súd zamietol žalobu proti LPS

Okresný súd v Čadci 16. januára 2017 uznesením rozhodol vo veci žaloby Antona Kubicu, Jána Cypricha a Petra Širanca proti LPS Svrčinovec. Súd odmietol podanie žalobcov požadujúce zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu, zamietol zmenu žaloby na určenie neplatnosti uznesenia o založení pozemkového spoločenstva, a uložil žalobcom povinnosť uhradiť žalovanému trovy konania po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.

« Older posts