Dňa 12.7.2016 sa na Okresnom súde v Čadci konalo pojednávanie vo veci žaloby Antona Kubicu a spol., v ktorej traja žalobcovia žiadajú zrušenie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec a jeho likvidáciu z dôvodu porušenia zákona pri založení spoločenstva. Podľa názoru sudkyne LPS Svrčinovec je právnickou osobou hospodáriacou s rozsiahlym spoločným majetkom, a dôvody uvedené v žalobe nie sú dostatočné na jeho zrušenie. Na druhej strane sa súd prikláňa k názoru že pri zakladaní spoločenstva malo byť hlasované podľa jednotlivých parciel. Na žiadosť právneho zástupcu žalobcu a so súhlasom LPS bolo pojednávanie prerušené na 3 mesiace. Obe strany sa dohodli že toto obdobie využijú na hľadanie dohody o zmieri.

Prebiehajúci súdny proces žiadnym spôsobom neovplyvňuje normálny chod spoločenstva a služby poskytované vlastníkom lesa.