Month: február 2017

Zhromaždenie tento rok 1. apríla

Dňa 1. apríla 2017 o 15:00 sa v sále kultúrneho domu Svrčinovec uskutoční výročné Zhromaždenie LPS Svrčinovec s týmto programom:

  1. Voľba komisií
  2. Správa o činnosti LPS za rok 2016
  3. Správa o hospodárení a účtovná uzávierka roka 2016
  4. Správa dozornej rady za rok 2016
  5. Informácia o vykonaných lesníckych činnostiach v roku 2016
  6. Schválenie východísk hospodárenia pre rok 2017
  7. Diskusia
  8. Schválenie uznesení a záver

Plné znenie pozvánky s priloženým splnomocnením na zastupovanie si môžete stiahnuť tu: Pozvánka

Súd zamietol žalobu proti LPS

Okresný súd v Čadci 16. januára 2017 uznesením rozhodol vo veci žaloby Antona Kubicu, Jána Cypricha a Petra Širanca proti LPS Svrčinovec. Súd odmietol podanie žalobcov požadujúce zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu, zamietol zmenu žaloby na určenie neplatnosti uznesenia o založení pozemkového spoločenstva, a uložil žalobcom povinnosť uhradiť žalovanému trovy konania po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.