Program starostlivosti o les

Čo je PSL
PSL zásoby
PSL plán na decénium

 

Odpočet hospodárenia

Vykonané ťažby
Vykonané zalesňovanie
Vykonaná ochrana
Vykonaná výchova

Pravidlá hospodárenia

Spoločné ťažby
Spoločné ťažby sú ťažby vykonávané spoločenstvom prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať ťažbu a približovanie dreva. Uskutočňujú sa na návrh OLH, zárubkára, a/alebo na žiadosť vlastníkov parcely v rámci ťažbových možností stanovených plánom (PSL). Pre vydanie povolenia je potrebný písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny známych vlastníkov parcely. Tento súhlas sa nevyžaduje v prípade kalamitnej (náhodnej) ťažby, ktorú treba zo zákona neodkladne spracovať. Objem vyťaženého dreva, náklady na ťažbu a približovanie, a výnos z predaja dreva je evidovaný podľa parciel, a priebežne kontrolovaný zárubkárom, dozornou radou a každým vlastníkom ktorý o to prejaví záujem. Výnosy sú v zmysle zmluvy o spoločenstve vyplácané raz ročne všetkým vlastníkom podľa výšky vlastníckych podielov.
Vlastník lesa môže požiadať o svoj podiel zo spoločných ťažieb aj v drevnej hmote. V takom prípade uhrádza alikvótnu časť nákladov na ťažbu a približovanie, a odvod vo výške zábezpeky na náklady budúcich období schválenej zhromaždením.

Individuálne ťažby
Individuálne ťažby sú ťažby vykonávané vlastníkmi lesa na základe povolenia vydaného OLH v rámci ťažbových možností stanovených plánom (PSL) a výšky vlastníckeho podielu žiadateľa. Ak žiadateľ ťaží vo výške svojho podielu, odvádza spoločenstvu len odvod vo výške zábezpeky na náklady budúcich období schválenej zhromaždením. Ak ťaží nad rámec svojho podielu, platí spoločenstvu trhovú cenu vyťaženého dreva takisto ako štandardný odberateľ dreva.
Podiely vybraté v dreve sa započítavajú s výnosmi vyplatenými v peniazoch. Ťažbové možnosti parciel sa bilancujú na desaťročné obdobie platnosti plánu (PSL).

Palivové drevo
Palivové drevo je drevo nevhodné na predaj a iné technické zužitkovanie, a prideľuje sa všetkým záujemcom, t.j. aj malým vlastníkom ročne v objeme 3 m3. Väčší vlastníci môžu dostať aj väčší podiel. Žiadosti o palivové drevo sa podávajú k trom termínom: 15.5., 15.7., a 15.9. Do konca uvedených mesiacov OLH palivovú ťažbu vyznačí a vystavené povolenia odovzdá zárubkárom, u ktorých si ich aj s príslušnými inštrukciami žiadatelia vyzdvihnú. Telefónne kontakty na zárubkárov sú v kancelárii združenia. Vlastník odvádza za palivové drevo spoločenstvu odvod stanovený zhromaždením. Ostatné osoby platia spoločenstvu trhovú cenu vyťaženého palivového dreva takisto ako štandardný odberateľ dreva.
Palivové drevo môže byť pripravené aj na odvoznom mieste v rámci spoločných ťažieb. V tomto prípade je však zaťažené nákladmi na ťažbu a približovanie, ktoré hradí žiadateľ.

Pestovná činnosť
Pestovná činnosť predstavuje zalesňovanie, starostlivosť o kultúry (vyžínanie, ošetrovanie proti zveri), a výchovu porastov (prerezávky a prebierky). Plán pestovnej činnosti pripravuje každoročne OLH na základe PSL a skutočného stavu porastov, schvaľuje ho výbor, a jeho výkon v teréne koordinujú zárubkári.
Pestovnú činnosť s výnimkou prerezávok a prebierok, ktoré vykonávajú osoby oprávnené na ťažbu dreva, spoločenstvo uskutočňuje prioritne vlastníkmi lesa. V záujme spoločenstva je postupné vytvorenie zaškolených pracovných skupín vlastníkov, ktorí budú tieto práce vykonávať aj na zárubkoch kde o ne u vlastníkov nie je záujem.