Vývoj hospodárenia v lesoch
V čase príchodu prvých osadníkov – Valachov, bolo celé územie Svrčinovca pokryté bukovo jedľovým zmiešaným pralesom. O tom že miestni poddaní rúbali a plťami posielali do Budatína obrovské buky jedle a lipy sa zachoval záznam v archívoch Tešínskeho panstva. Zápis z inšpekcie rakúskeho panovníka na tešínskych šanciach z konca 18. storočia hovorí o tom, že lesy na uhorskej strane sú už úplne vyrúbané a zničené.
Nízka lesnatosť sa udržala až do druhej svetovej vojny. Ľudia využívali všetku lepšiu pôdu na obživu, les sa zachoval len v hlbokých jarkoch a na kamenitých neúrodných miestach. Keď sa po vojne postupne prestalo pásť a hospodáriť na poliach, les sa rýchlo rozšíril. Naletel sám alebo ho vysadili ľudia. Nový les je však iný ako pôvodný – je smrekový.

Súkromné malolesy na Svrčinovci boli zoštátnené ako jedny z posledných až v roku 1976. Vzhľadom na ich vtedajší mladší vek v nich štátne lesy v podstate neťažili, les sa vyvíjal viac-menej len pod vplyvom drobných ťažieb povoľovaných v rámci samovýroby paliva alebo stavebného dreva vykonávaných vlastníkmi. Súčasné lesy sú na veľkej časti výmery dospelé, a značne náchylné na poškodzovanie škodlivými činiteľmi, hlavne podkôrnym hmyzom.

Rozhodnutie o zoštátnení

Po zmene spoločenských pomerov po roku 1989 sa začali organizované snahy o navrátenie užívacích práv vlastníkom lesov na Svrčinovci. Vzhľadom na veľmi zlý stav evidencie vlastníctva a vysoký podiel tzv. neznámych vlastníkov sa tento proces podarilo ukončiť až v roku 2003, kedy boli užívacie práva na celej výmere katastrálneho územia Svrčinovca odovzdané Združeniu vlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy Svrčinovec bez právnej subjektivity.

V roku 2013 bol prijatý nový zákon 97/2013 o pozemkových spoločenstvách, ktorý nariadil všetkým spoločenstvám bez právnej subjektivity upraviť svoj právny stav tak, aby sa stali právnym subjektom. Na základe tohto zákona bolo dňa 1.3.2014 založené, a 27.3.2014 zaregistrované Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec, ktoré hospodári na lesných pozemkoch v katastrálnom území Svrčinovec.
Hlavným cieľom hospodárenia spoločenstva je eliminácia kalamity a udržanie dlhodobo vyrovnaného produkčného potenciálu lesov. Strategickým cieľom je dosiahnutie maloplošne podrastovej až skupinovito výbernej štruktúry lesa bez rozsiahlych holín, a s vysokým podielom prirodzenej obnovy. Takýto les je odolnejší voči škodlivým činiteľom, a dokáže zabezpečiť dlhodobú vyrovnanosť ťažieb v zárubkoch.

Mapa zárubkov

Mapa zárubkov

Porastová mapa

Porastová mapa