Tohtoročná pozvánka na zhromaždenie spoločenstva obsahuje súčasne aj pozvánku na mimoriadne zhromaždenie, ktoré sa bude konať v ten istý deň, pokiaľ nebude prítomný potrebný počet hlasov na prijímanie uznesení podľa schváleného programu. Novela zákona zaviedla možnosť, že na mimoriadnom zhromaždení nemusí byť pri hlasovaní o niektorých veciach dodržané hlasovanie nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov, ale postačuje nadpolovičná väčšina prítomných hlasov. Toto opatrenie má za účel odblokovať prijímanie niektorých rozhodnutí pri nezáujme  členov spoločenstva, a šetriť čas a finančné prostriedky vynakladané na organizáciu opakovaných zhromaždení. O ktorých veciach mimoriadne zhromaždenie môže a o ktorých nemôže rozhodovať nájdete v návrhu doplnenej zmluvy o spoločenstve, uverejnenom na tejto stránke vyššie.