Výbor LESNÉHO POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA SVRČINOVEC, so sídlom Svrčinovec AB 200, 023 12 Svrčinovec, IČO: 42 385 849, zvoláva zhromaždenie vlastníkov lesných pozemkov v k.ú. Svrčinovec, ktoré sa tento rok na základe článku V bod 4 Zmluvy o LPS, v dôsledku situácie spojenej so šírením choroby COVID-19, vykoná korešpondenčnou formou v období od 01.06.2021 do 30.06.2021.

Každý člen LPS Svrčinovec dostane poštou pozvánku s inštrukciami, tromi priloženými správami (správa o vykonaných lesníckych činnostiach, správa o hospodárení – účtovná uzávierka, a správa dozornej rady za rok 2020), hlasovacím lístkom, a návratnou obálkou. Každý hlasovací lístok disponuje počtom hlasov podpísaného vlastníka podľa zoznamu členov spoločenstva aktualizovaného k 01.012021.

Prosíme o vyplnenie hlasovacieho lístka podľa pokynov uvedených priamo v ňom, a o jeho zaslanie v priloženej návratnej obálke do 30.06.2021 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Poštovné hradí spoločenstvo.

Následne výbor vyhodnotí výsledky hlasovania, a spracuje zápisnicu, ktorú zverejní na webovej stránke spoločenstva. Všetky spätne doručené hlasovacie lístky budú archivované pre potreby kontroly.

Výnosy hospodárenia budú vyplácané až po schválení účtovnej uzávierky za rok 2020. O termíne a spôsobe vyplatenia podielov (prezenčne / poštou) budete informovaní na stránke spoločenstva a na zvyčajných miestach (nástenka spoločenstva, svrčinovský spravodaj).