Month: marec 2019

Doplnená zmluva o spoločenstve

Dňa 1. júla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorá pomerne zásadne upravila viaceré ustanovenia týkajúce sa aj fungovania nášho spoločenstva. Na základe dikcie novely zákona bolo nevyhnutné upraviť aj zmluvu o spoločenstve. Návrh upravenej a doplnenej zmluvy, pripravený na schválenie pre zhromaždenie konané 06.04.2019 uverejňujeme nižšie. Obsahuje najmä zmeny v prospech známych vlastníkov, preto predpokladáme že by so schvaľovaním nemal byť problém.

Zmluva LPS 2019 – web

Doplňujúce voľby do výboru

V roku 2019 sa dvaja členovia výboru spoločenstva rozhodli zo zdravotných dôvodov ukončiť svoju činnosť vo výbore k termínu konania zhromaždenia. Na zhromaždení 06.04.2019, je preto potrebné uskutočniť doplňujúcu voľbu dvoch nových členov výboru, a prípadne aj náhradníka ak by sa takáto situácia v budúcnosti opakovala. Druhou možnosťou je v rámci schvaľovania doplnenia zmluvy, ktoré je v kompetencii zhromaždenia, znížiť počet členov výboru zo siedmych členov na päť, a vtedy by doplňujúcu voľbu nebolo potrebné uskutočniť. O tejto veci rozhodne zhromaždenie. Keďže momentálne platný počet členov výboru je sedem, s doplňujúcou voľbou predbežne počítame, a v prílohe uverejňujeme prihlášku za kandidáta do výboru spoločenstva. Prihlášku bude možné vyplniť a odovzdať aj na mieste a v čase konania zhromaždenia predsedovi volebnej komisie.

Prihláška kandidáta

 

Čo je mimoriadne zhromaždenie

Tohtoročná pozvánka na zhromaždenie spoločenstva obsahuje súčasne aj pozvánku na mimoriadne zhromaždenie, ktoré sa bude konať v ten istý deň, pokiaľ nebude prítomný potrebný počet hlasov na prijímanie uznesení podľa schváleného programu. Novela zákona zaviedla možnosť, že na mimoriadnom zhromaždení nemusí byť pri hlasovaní o niektorých veciach dodržané hlasovanie nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov, ale postačuje nadpolovičná väčšina prítomných hlasov. Toto opatrenie má za účel odblokovať prijímanie niektorých rozhodnutí pri nezáujme  členov spoločenstva, a šetriť čas a finančné prostriedky vynakladané na organizáciu opakovaných zhromaždení. O ktorých veciach mimoriadne zhromaždenie môže a o ktorých nemôže rozhodovať nájdete v návrhu doplnenej zmluvy o spoločenstve, uverejnenom na tejto stránke vyššie.

 

Pozvánka na zhromaždenie

Dňa 6. apríla 2019 sa v sále kultúrneho domu uskutoční pravidelné výročné zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec. Predmetom rokovania bude okrem tradičných bodov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva v predchádzajúcom roku prejednanie a schválenie doplnenia Zmluvy o spoločenstve v zmysle novely zákona o pozemkových spoločenstvách, a doplňujúca voľba za odstupujúcich členov výboru.

Pozvánka na zhromaždenie bola rozoslaná všetkým členom spoločenstva písomne, a môžete si ju stiahnuť tu: Pozvánka VZ 2019

 

V ČR lesníci burcujú proti kalamite

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity, způsobené primárně následky extrémního sucha a nadprůměrných teplot. „Jde o nejvýznamnější spojení subjektů lesnicko -dřevařského sektoru od první republiky. I to jasně dokládá závažnost situace a míru obav z možných dopadů,“ řekl Jan Příhoda, předseda spolku CZECH FOREST think tank, který vznik Lesnické výzvy iniciovala.

Viac o tejto téme nájdete v priloženom dokumente zverejnenom Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů ČR.

Lesnická výzva burcuje veřejnost i politiky