Dňa 21.3.2015 sa uskutočnilo prvé riadne zhromaždenie LPS Svrčinovec od jeho založenia 1.3.2014. Priamo alebo v zastúpení bolo prítomných 60,3% vlastníckych podielov oprávnených hlasovať. Zhromaždenie zobralo na vedomie správu o činnosti LPS, o vykonaných lesníckych opatreniach, schválilo správu o hospodárení a účtovnú uzávierku roka 2014, rozhodlo o východiskách hospodárenia na rok 2015 a splnomocnilo výbor konať vo veciach poľovníctva. Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

Zápisnica zo zhromaždenia

Správa o činnosti