Dňa 2.4.2016 sa uskutočnilo riadne Zhromaždenie LPS Svrčinovec. Zúčastnilo sa ho 125 osôb oprávnených hlasovať, zastupujúcich osobne alebo formou splnomocnení 58% z celkového počtu oprávnených hlasov (podielov). Na základe schváleného programu Zhromaždenie vzalo na vedomie Správu o činnosti LPS v roku 2016, schválilo Správu o hospodárení a účtovnú uzávierku roka 2015, vzalo na vedomie Správu dozornej rady a Informáciu o vykonaných lesníckych činnostiach, schválilo Východiská hospodárenia pre rok 2016 a doplňujúcou voľbou nahradilo uvoľnené miesto vy výbore LPS. Rok 2015 bol zhodnotený ako úspešný. Pri dodržaní prípustnej výšky ťažby sa dosiahlo doteraz najvyššie priemerné speňaženie dreva, čo sa premietlo do výšky vyplácaných výnosov. Boli vyrovnané takmer všetky staré záväzky voči známym aj neznámym vlastníkom pri udržaní rovnakého objemu finančných prostriedkov na účtoch LPS na začiatku a konci hodnoteného obdobia.

Zápisnica