Na zhromaždení LPS Svrčinovec konanom 10. februára 2018 bolo prítomných 65% podielov oprávnených hlasovať. Zhromaždenie schválilo účtovnú uzávierku roka 2017, a východiská hospodárenia na rok2018. Schválilo nové rozhraničenie lesnej a poľnohospodárskej pôdy, a s ním súvisiacu úpravu zoznamu parciel patriacich do spoločenstva. Nakoniec zvolilo orgány spoločenstva na ďalšie štvorročné obdobie. Podrobnosti o priebehu zhromaždenia nájdete v priloženej zápisnici. Prílohy zápisnice sú pre členov spoločenstva prístupné k nahliadnutiu v kancelárii LPS.

Zápisnica