Month: november 2015

Zmena územného plánu obce a lesy

Obec Svrčinovec zverejnila 19.10.2015 oznámenie o obstaraní nového územného plánu obce. LPS Svrčinovec ako zástupca vlastníkov lesných pozemkov a obhospodarovateľ lesa v k.ú. Svrčinovec pripravilo písomné stanovisko, v ktorom upozorňuje na riziko premietnutia zámeru výstavby nového elektrovodu v lokalite Furmanec so záberom 16,3 ha lesných pozemkov, a navrhuje opatrenia na udržanie výmery a hodnoty lesov na Svrčinovci v budúcnosti. Stanovisko uverejňujeme v plnom znení.

Stanovisko LPS k UPN Svrčinovec

O poľovníctve rozhodne súd

Ako sme informovali v poslednom spravodaji (pozri Hájnik 3/2015) na Okresnom súde v Čadci je vedená žaloba žalobcov Ing. Jozef Král, Čierne č. 257, a spol. proti LPS Svrčinovec a dvom ďalším osobám (č. spisu 10C/97/2015).  Žalobcovia žiadajú určenie neplatnosti uznesení zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov poľovného revíru Čierne – Svrčinovec, na ktorom LPS Svrčinovec zastupovalo práva vlastníkov poľovných pozemkov v k.ú Svrčinovec. Pojednávanie v tejto veci bolo vytýčené vyššie uvedeným súdom na deň 30.11.2015 o 8:30, miestnosť č.54, I. poschodie. O výsledkoch Vás budeme informovať.