Okresný súd v Čadci 16. januára 2017 uznesením rozhodol vo veci žaloby Antona Kubicu, Jána Cypricha a Petra Širanca proti LPS Svrčinovec. Súd odmietol podanie žalobcov požadujúce zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu, zamietol zmenu žaloby na určenie neplatnosti uznesenia o založení pozemkového spoločenstva, a uložil žalobcom povinnosť uhradiť žalovanému trovy konania po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.