Category: Aktuality (page 1 of 3)

Palivo je drahšie a je ho menej

Zvýšené ceny a odvody sa premietli do cien prác v ťažbe a približovaní. Aby spoločenstvo udržalo ťažobné partie, muselo zvýšiť cenník prác o 20%. Zvýšili sa takisto ceny upaľovania haluziny a pestovných prác. Tento nárast sa premietol aj do zvýšenej ceny paliva pre vlastníkov zo skládky z doterajších 21 EUR na súčasných 25 EUR za m3. Táto cena platí len pre vlastníkov – členov spoločenstva. Trhová cena pre ostatných je 55 EUR za m3.

Tento rok sa ťaží menej, teda aj paliva na skládkach je menej. Toto množstvo nedokáže pokryť záujem všetkých vlastníkov. Preto striktne dodržiavame pravidlo najviac 3 m3 na jedného vlastníka – člena spoločenstva. Kto má záujem o väčšie množstvo palivového dreva môže ho dostať len za trhovú cenu. Inak by nebolo na výnosy pre ostatných vlastníkov, ktorí neberú palivo. Druhá možnosť je požiadať o samovýrobu paliva, ktorého je v lese dosť, nachádza sa však na odľahlejších a horšie prístupných miestach.

 

Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

Vážení členovia LPS Svrčinovec,

tento rok sme po prvý krát v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19 vykonali pravidelné každoročné zhromaždenie korešpondenčnou formou. Korešpondenčne sme hlasovali o:

Uznesení č.1, ktorým sa schválila Správa o hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2020.

Uznesení č.2, ktorým sa schválila na rok 2021 rezerva na pestovnú a ostatnú činnosť vo výške 35 % z dosiahnutého hrubého výnosu.

Uznesenie č. 3, ktorým sa schválil limit na odmeny volených orgánov spoločenstva vo výške 15% dosiahnutého čistého výnosu pred zdanením.

Zápisnicu nájdete v prílohe.

Zápisnica 2021

Oznámenie o konaní zhromaždenia

Výbor LESNÉHO POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA SVRČINOVEC, so sídlom Svrčinovec AB 200, 023 12 Svrčinovec, IČO: 42 385 849, zvoláva zhromaždenie vlastníkov lesných pozemkov v k.ú. Svrčinovec, ktoré sa tento rok na základe článku V bod 4 Zmluvy o LPS, v dôsledku situácie spojenej so šírením choroby COVID-19, vykoná korešpondenčnou formou v období od 01.06.2021 do 30.06.2021.

Každý člen LPS Svrčinovec dostane poštou pozvánku s inštrukciami, tromi priloženými správami (správa o vykonaných lesníckych činnostiach, správa o hospodárení – účtovná uzávierka, a správa dozornej rady za rok 2020), hlasovacím lístkom, a návratnou obálkou. Každý hlasovací lístok disponuje počtom hlasov podpísaného vlastníka podľa zoznamu členov spoločenstva aktualizovaného k 01.012021.

Prosíme o vyplnenie hlasovacieho lístka podľa pokynov uvedených priamo v ňom, a o jeho zaslanie v priloženej návratnej obálke do 30.06.2021 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Poštovné hradí spoločenstvo.

Následne výbor vyhodnotí výsledky hlasovania, a spracuje zápisnicu, ktorú zverejní na webovej stránke spoločenstva. Všetky spätne doručené hlasovacie lístky budú archivované pre potreby kontroly.

Výnosy hospodárenia budú vyplácané až po schválení účtovnej uzávierky za rok 2020. O termíne a spôsobe vyplatenia podielov (prezenčne / poštou) budete informovaní na stránke spoločenstva a na zvyčajných miestach (nástenka spoločenstva, svrčinovský spravodaj).

 

Oznam k situácii COVID-19

Výbor LPS Svrčinovec na svojom zasadnutí konanom 09.04.2021 rozhodol, že kancelária vzhľadom na situáciu COVID-19 naďalej ostane zatvorená, objednávky na palivové drevo budú prijímané telefonicky, a zhromaždenie sa tento rok uskutoční korešpondenčným spôsobom. Plné znenie oznamu nájdete na linku nižšie.

Oznam apríl 2021

Rok začíname lock down-om

Vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu COVID-19, a vyhlásený zákaz vychádzania, bude kancelária LPS do 24. januára 2021 zatvorená. V prípade potreby využite služobné telefonické kontakty.

 

Zhodnotenie roka 2020 v spravodaji

V poslednom čísle svrčinovského spravodaja (Hájnik 02 2020) nájdete stručnú bilanciu LPS Svrčinovec v roku 2020. Presné výsledky hospodárenia zverejníme v zmysle zmluvy po účtovnej uzávierke, najneskôr v marci tohto roka.

PF 2021

 

Kancelária LPS znova otvorená

Po prechodnom zatvorení kancelárie LPS Svrčinovec z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie bude táto od stredy 18.11. znova otvorená v zvyčajných hodinách v stredu a v piatok. Pri návšteve kancelárie prosím dodržiavajte nariadené opatrenia proti šíreniu infekcie COVID-19.

Výpadok stránky vyriešený

Ospravedlňujeme sa za prechodný výpadok webovej stránky LPS Svrčinovec, ktorý bol spôsobený chybou v komunikácii s poskytovateľom služby. Problém je vyriešený a nebude sa opakovať.

Kanceláriu otvárame 20. mája

Kancelária LPS Svrčinovec bude znovu otvorená od stredy 20. mája v obvyklých otváracích hodinách, a za osobitných bezpečnostných opatrení proti šíreniu COVID-19. Od tohto termínu sa začnú vyplácať aj výnosy za rok 2019.

Palivové drevo bude kvôli obmedzeniu osobných kontaktov možné do odvolania získať len odberom zo skládok za cenu 18 EUR/m3 pre vlastníkov lesa, a za 21 EUR/m3 pre ostatných záujemcov. Objednávky nahlasujte telefonicky od pondelka 4. mája na číslo +421 911 236440 (Ing. Andrej Hlaváč). Samovýroba haluziny pokračuje v normálnom režime.

Viac aktuálnych informácií získate v našom pravidelnom informačnom štvrťročníku, ktorého prvé tohtoročné číslo vychádza len v elektronickej verzii, a nájdete ho v záložke Hájnik, alebo tu: Hájnik_01_2020

Novela zákona kvôli COVID-19

Národná rada Slovenskej republiky 22. apríla 2020 schválila novelu zákona 97/2013 Z. z., upravujúcu činnosť pozemkových spoločenstiev počas krízy spôsobenej koronavírusom. Výbor spoločenstva do konca mesiaca apríl pripraví opatrenia pre uplatnenie tejto novely v podmienkach LPS Svrčinovec. O týchto opatreniach budú členovia spoločenstva následne bezodkladne informovaní prostredníctvom webovej stránky spoločenstva, a oznamov vyvesených na obvyklých miestach.

Zhromaždenie kvôli Corona vírusu zrušené

Na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, a vydaného rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09.03.2020, ktorým bol vydaný zákaz organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy výbor LPS Svrčinovec ruší  zhromaždenie zvolané na dňa 21.03.2020, a zatvára kanceláriu spoločenstva do odvolania.

Kompletný oznam si môžete stiahnuť tu: Oznam karantena

Pozvánka na zhromaždenie LPS Svrčinovec

Oznamujeme vlastníkom lesa vo Svrčinovci, že tohtoročné zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec sa uskutoční dňa 21. marca 2020 o 15:00 v sále kultúrneho domu Svrčinovec. Prezentácia začína o 12:30. Pozvánka s programom a splnomocnením pre inú osobu pre prípad, že sa nemôžete zúčastniť osobne, Vám bude doručená poštou, a môžete si ju stiahnuť aj na linku nižšie.

Pozvánka a splnomocnenie

Lesy ČR idú do červených čísel

V časopise Lesnická práce vyšiel zaujímavý článok o aktuálnej nepriaznivej situácii v lesoch Českej republiky. Vzhľadom na podobnosť prírodných podmienok, zloženia lesov a spoločný trh je naša situácia v mnohom podobná. Rozhovor s generálnym riaditeľom podniku Lesy ČR si môžete stiahnuť na priloženom linku.

Lesy CR meni strategii

Drevo u Janka nie je naše

Skládka dreva ktorá sa objavila počas minulého týždňa v centre obce u Janka patrí spoločnosti Riava, a drevo na nej nepochádza zo Svrčinovca. Spoločenstvo prostredníctvom svojich zástupcov požiadalo spoločnosť Riava, aby skladovanie a prekladanie svojho dreva na tomto mieste bez súhlasu vlastníkov pozemkov ukončila.

Drevo u Janka

Ťažký rok je za nami, ideme ďalej

Rok 2019 bol v znamení dobrých aj zlých správ. Spoločenstvu sa podarilo zvládnuť kalamitu a všetky potrebné práce v lese, udržať ľudí ochotných v lese pracovať, dobre dopadol súd aj štátny dozor. Zle sa ale vyvíjal trh s kalamitným drevom ktorého ceny klesli skoro o tretinu. Výnos bude, ale nižší ako v minulých rokoch. Viac o súčasnom stave a o plánoch spoločenstva v budúcom roku nájdete v novom spravodaji 4/2019.

pf 2020

Štátny dozor dopadol dobre

Dňa 30. októbra 2019 sa na Okresnom úrade v Čadci konalo vyhodnotenie štátneho dozoru hospodárenia subjektov, ktorým v roku 2018 končil program starostlivosti o les na obdobie 2009 – 2018. Dozor vykonal krajský úrad aj  u nášho spoločenstva. Predmetom kontroly bola administratívna aj praktická stránka hospodárenia v lese a dodržiavanie zákonnosti. Pre LPS Svrčinovec sú výsledky kontroly priaznivé, nebolo zistené žiadne pochybenie. Zápis z vyhodnotenia si môžete stiahnuť nižšie.

Autorsky dozor – vyhodnotenie

Nový systém samovýroby

Výbor spoločenstva Opatrením 29/2019 schválil nový systém samovýroby dreva vlastníkmi. Okrem klasickej individuálnej ťažby palivového dreva sa upravuje aj možnosť odberu dreva zo skládky, o ktorú je stále väčší záujem. Zavádza sa tiež bezodplatný zber zvyškov po ťažbe, ktorým sa môžu zásobiť najmä tí, ktorí za drevo nechcú platiť, a sú ochotní pracovať. Pokyny ako postupovať sú na zadnej strane každého povolenia. Samotný systém samovýroby si môžete stiahnuť na priloženom linku nižšie.

Systém samovýroba

V prospech spoločenstva ďalší rozsudok

LPS Svrčinovec uspelo v právnej veci č. k. 4C/211/2015 so žalobcami Antonom Kubicom, Svrčinovec č.107, Jánom Cyprichom, Svrčinovec č. 237 a Petrom Širancom, Potok č. 8, Svrčinovec, v ktorej žalobcovia spoločne požadovali zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu. Žaloba bola v druhostupňovom konaní pred Krajským súdom v Žiline dňa 16.5.2019 v plnom rozsahu zamietnutá. Naše spoločenstvo pred súdom zastupovala členka výboru JUDr. Katarína Belešová, MPH, ktorej týmto gratulujeme a vyslovujeme verejné poďakovanie.

Poľovníci vystavujú

Poľovnícka spoločnosť Kolibiská, ktorá zabezpečuje výkon práva poľovníctva pre vlastníkov poľovných pozemkov v k.ú. Svrčinovec, sa podieľa na organizovaní medzinárodnej poľovníckej výstavy v Čiernom.

Všetci ste srdečne pozvaní!

plagat 2 na stranku LPS

Zhromaždenie 6. apríla už po novom

Dňa 6. apríla 2019 sa konalo pravidelné Zhromaždenie LPS Svrčinovec, tento rok už podľa nových pravidiel vyplývajúcich z novely zákona 97/2013 o pozemkových spoločenstvách. Zúčastnilo sa ho 102 členov spoločenstva, ktorí osobne alebo formou splnomocnení zastupovali 62,7% z celkového počtu podielov oprávnených hlasovať. Medzi najdôležitejšie rozhodnutia zhromaždenia patrí zníženie počtu členov výboru zo 7 na 5, schválenie zmeny zmluvy o spoločenstve v zmysle požiadaviek  novely zákona, a zvýšenie rezervy na pestovnú činnosť z 30 na 35% dosiahnutého hrubého výnosu. Viac podrobností nájdete v priložených dokumentoch nižšie.

Zapisnica 2019

Zmluva LPS 2019

Kvôli sviatkom úradné hodiny ináč

Kvôli štátnym sviatkom LPS Svrčinovec presúva úradné hodiny zo stredy 1. mája a stredy 8. mája na piatok 3. mája a piatok 10. mája 2019 od 10:00 do 15:00.

Uprava uradnych hodin LPS

Ponúkame smrekovú guľatinu

Ponúkame počas mesiacov apríl – máj 2019 záujemcom o nákup smrekovej guľatiny sortiment smrek čerstvý, celé dĺžky, v celkovom objeme ca 1 000 m3. Vaše ponuky volajte na číslo +421 911 236440 (Ing. Andrej Hlaváč).

Doplnená zmluva o spoločenstve

Dňa 1. júla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorá pomerne zásadne upravila viaceré ustanovenia týkajúce sa aj fungovania nášho spoločenstva. Na základe dikcie novely zákona bolo nevyhnutné upraviť aj zmluvu o spoločenstve. Návrh upravenej a doplnenej zmluvy, pripravený na schválenie pre zhromaždenie konané 06.04.2019 uverejňujeme nižšie. Obsahuje najmä zmeny v prospech známych vlastníkov, preto predpokladáme že by so schvaľovaním nemal byť problém.

Zmluva LPS 2019 – web

Doplňujúce voľby do výboru

V roku 2019 sa dvaja členovia výboru spoločenstva rozhodli zo zdravotných dôvodov ukončiť svoju činnosť vo výbore k termínu konania zhromaždenia. Na zhromaždení 06.04.2019, je preto potrebné uskutočniť doplňujúcu voľbu dvoch nových členov výboru, a prípadne aj náhradníka ak by sa takáto situácia v budúcnosti opakovala. Druhou možnosťou je v rámci schvaľovania doplnenia zmluvy, ktoré je v kompetencii zhromaždenia, znížiť počet členov výboru zo siedmych členov na päť, a vtedy by doplňujúcu voľbu nebolo potrebné uskutočniť. O tejto veci rozhodne zhromaždenie. Keďže momentálne platný počet členov výboru je sedem, s doplňujúcou voľbou predbežne počítame, a v prílohe uverejňujeme prihlášku za kandidáta do výboru spoločenstva. Prihlášku bude možné vyplniť a odovzdať aj na mieste a v čase konania zhromaždenia predsedovi volebnej komisie.

Prihláška kandidáta

 

Čo je mimoriadne zhromaždenie

Tohtoročná pozvánka na zhromaždenie spoločenstva obsahuje súčasne aj pozvánku na mimoriadne zhromaždenie, ktoré sa bude konať v ten istý deň, pokiaľ nebude prítomný potrebný počet hlasov na prijímanie uznesení podľa schváleného programu. Novela zákona zaviedla možnosť, že na mimoriadnom zhromaždení nemusí byť pri hlasovaní o niektorých veciach dodržané hlasovanie nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov, ale postačuje nadpolovičná väčšina prítomných hlasov. Toto opatrenie má za účel odblokovať prijímanie niektorých rozhodnutí pri nezáujme  členov spoločenstva, a šetriť čas a finančné prostriedky vynakladané na organizáciu opakovaných zhromaždení. O ktorých veciach mimoriadne zhromaždenie môže a o ktorých nemôže rozhodovať nájdete v návrhu doplnenej zmluvy o spoločenstve, uverejnenom na tejto stránke vyššie.

 

Pozvánka na zhromaždenie

Dňa 6. apríla 2019 sa v sále kultúrneho domu uskutoční pravidelné výročné zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec. Predmetom rokovania bude okrem tradičných bodov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva v predchádzajúcom roku prejednanie a schválenie doplnenia Zmluvy o spoločenstve v zmysle novely zákona o pozemkových spoločenstvách, a doplňujúca voľba za odstupujúcich členov výboru.

Pozvánka na zhromaždenie bola rozoslaná všetkým členom spoločenstva písomne, a môžete si ju stiahnuť tu: Pozvánka VZ 2019

 

V ČR lesníci burcujú proti kalamite

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity, způsobené primárně následky extrémního sucha a nadprůměrných teplot. „Jde o nejvýznamnější spojení subjektů lesnicko -dřevařského sektoru od první republiky. I to jasně dokládá závažnost situace a míru obav z možných dopadů,“ řekl Jan Příhoda, předseda spolku CZECH FOREST think tank, který vznik Lesnické výzvy iniciovala.

Viac o tejto téme nájdete v priloženom dokumente zverejnenom Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů ČR.

Lesnická výzva burcuje veřejnost i politiky

Rok 2018 bol ťažký, aký bude ten ďalší?

Podkôrniková kalamita bola v tomto roku obzvlášť silná. Pridala sa aj vetrová. Dobrou správou je že jej naše lesy nepodľahli. A to najmä vďaka práci ľudí z výboru, dozornej rady, zárubkárov, lesnej stráže, a najmä tých ktorí les osobne čistili, vysádzali, a ochraňovali. Ďakujeme.

A čo prinesie rok budúci? Kalamita bude pokračovať, a musíme byť na ňu pripravení. Do platnosti vstúpi novela zákona o pozemkových spoločenstvách ktorá prináša viacero zmien aj pre naše spoločenstvo. Nabiehame na nový lesný hospodársky plán na roky 2019 – 2028. A konečne by malo padnúť rozhodnutie v súdnom spore medzi LPS a skupinou nespokojných vlastníkov, ktorého predlžovanie nikoho neteší. Takže bude to zaujímavé, a verme že to dopadne dobre, hlavne pre les. Viac nájdete v prílohe svrčinovského spravodaja 4/2018 tu.

 

PF 2019

 

 

Predstavujeme členov novej lesnej stráže

V poslednom čísle Svrčinovského spravodaja 3/2018 predstavujeme nových členov lesnej stráže. Lesná stráž má právomoci verejného činiteľa. Cieľom jej zriadenia nie je šikanovať našich ľudí, ale chrániť ich majetok. Ak zistíte akékoľvek ohrozenie lesa, t.j. máte podozrenie na výkon nelegálnej ťažby, alebo ste zaregistrovali ohrozenie alebo poškodenie lesa požiarom alebo iným živlom, volajte bezodkladne členovi lesnej stráže. Telefónne čísla sú zverejnené na našej stránke v záložke Kontakty. Celú prílohu spravodaja si môžete stiahnuť tu.

Kalamita graduje, ceny dreva padajú

Podkôrniková kalamita ktorá nevídanou silou zasiahla celú strednú Európu pokračuje ďalej. Dôsledkom je prebytok kalamitného smrekového dreva na trhu, a vážne problémy s jeho odbytom. V susednom Česku sa kritická situácia síce s oneskorením ale predsa začala riešiť na najvyššej politickej úrovni (viac čítaj tu).

O dopadoch na svrčinovské lesy a hospodárenie nášho spoločenstva informujeme v poslednom čísle Hájnika tu.

 

Older posts